Số bưu điện các xã Huyện Hải Hậu

Số điện thoại bưu điện các xã Huyện Hải Hậu Bưu điện Xã Hải Nam: 0915.427.068 Bưu điện Xã Hải Vân: 0378.812.833 Bưu điện Xã Hải Phương: 0914.265.207 Bưu điện

06/02/2018