Biển Thịnh Long – thời kỳ đổi mới

Hòa vào sự phát triển mạnh của đất nước trong giai đoạn 2010-20120, đặc biệt là ngành du lịch đang chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong khối ngành trọng

09/06/2015